VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ticket Systems s.r.o., Global Exchange Payments, SE, GexPay, SE

I. Preambula

Nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP") spoločnosti Ticket Systems, s.r.o., so sídlom Magnetová 11, 831 04 Bratislava, IČO: 47 903 902, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. vložka číslo: 101090/B (ďalej len „Poskytovateľ") sú vypracované v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a tvoria súčasť každého Obchodného vzťahu medzi spoločnosti Ticket Systems, s.r.o. a inou osobou, ktorá vstúpi so spoločnosťou do zmluvného vzťahu.

II. Úvodné ustanovenia

1. VOP stanovujú základné práva a povinnosti každého právneho vzťahu medzi Poskytovateľom na jednej strane a Klientom alebo Obchodným partnerom na strane druhej, sú záväzné pre všetkých účastníkov tohto zmluvného vzťahu, ak sa strany výslovne písomne nedohodnú inak. Odlišné písomné dojednania účastníkov, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v konkrétnych zmluvách uzavretých medzi Poskytovateľom a Klientom alebo Poskytovateľom a Obchodným partnerom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP ak nie je dohodnuté inak.

2. Zmluvu medzi Poskytovateľom a Klientom alebo Poskytovateľom a Obchodným partnerom, príp. Poskytovateľom a inou osobou je možné uzatvoriť písomne alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, príp. iným obdobným spôsobom, na základe ktorého je možné identifikovať (i konkludentne) kladný prejav vôle príslušnej osoby s týmito VOP Poskytovateľa.

3. Záväzkový vzťah vzniká podpisom príslušných právnych aktov medzi Klientom/Obchodným partnerom a Poskytovateľom.

4. Zmluvu je možné uzatvoriť i v súlade s § 273 ods. 3 Obchodného zákonníka prijatím elektronického zmluvného formuláru návrhu Zmluvy riadne vyplneného Klientom/Obchodným partnerom, potvrdeného Klientom/Obchodným partnerom po oboznámení sa so znením týchto VOP prostredníctvom Webovej stránky. Zmluva v takom prípade nadobúda platnosť a účinnosti prijatím návrhu Zmluvy Poskytovateľom. Prijatie návrhu Zmluvy Poskytovateľom je oznámené elektronicky (potvrdzujúca emailová správa, ktorá je bezodkladne zaslaná na emailovú adresu Klienta/Obchodného partnera). V osobitných prípadoch, najmä ak je tak uvedené v týchto VOP, ak je to v rozpore so zákonom, poctivým obchodným stykom alebo exituje podozrenie, že Klient si nebude plniť svoje povinnosti riadne a včas si Poskytovateľ vyhradzuje právo návrh Zmluvy neprijať.

III. Základné definície a pojmy

Pre účely týchto VOP a celého právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a treťou osobou sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

1. E-Ticket: je elektronickou stravovacou poukážkou účelovo viazanou na poskytnutie služby Klientovi u Obchodného partnera Poskytovateľa. E-ticket je možné využiť jedine v sieti Obchodných partnerov Poskytovateľa, a to za podmienok stanovených v týchto VOP a príp. príslušnej Zmluve. Poukážka E-Ticket je v príslušnej nominálnej hodnote použiteľná ako elektronická poukážka prostredníctvom určenej elektronickej aplikácie, ktorá je aplikáciou pre mobilné telefóny alebo iné obdobné koncové zariadenia („E-Ticket kredit") alebo vo fyzickej podobe ako papierová stravovacia poukážka („E-Ticket lístok"), prostredníctvom jedinečného identifikačného kódu, ktorý obsahuje požiadavku na zaevidovanie príslušnej hodnoty E-Ticket v prospech prijímateľa E-Ticket. Poukážku E-Ticket v požadovanej nominálnej hodnote predkladá Klient prostredníctvom vygenerovania jedinečného identifikačného kódu, ktorý je použiteľný len raz, a to do momentu jeho zaevidovania v systéme Poskytovateľa osobou, ktorej bol E-Ticket s jedinečným identifikačným kódom poskytnutý, spravidla osobou poskytujúcou Službu. Poukážka E-Ticket je platná len ak bola uhradená cena za poukážku v predloženej hodnote a zároveň poukážka E-Ticket v predloženej hodnote nebola už skôr použitá a zaevidovaná v systéme Poskytovateľa v prospech inej osoby, príp. len iného účtu tej istej osoby. Zaevidovaním príslušnej hodnoty poukážky E-Ticket v systéme Poskytovateľa v prospech inej osoby (Klient/Obchodný partner) alebo iného účtu, osoba v prospech účtu ktorej bola zaevidovaná získava právo na jej ďalšie použitie ako platnej poukážky E-Ticket v príslušnej nominálnej hodnote. Obchodný partner, ktorému je požiadavka na zaevidovanie poukážky E-Ticket v systéme Poskytovateľa v príslušnej hodnote predložená je povinný poskytnúť Klientovi Službu v danej hodnote, a po poskytnutí Služby je oprávnený i na spätný predaj E-Ticket v príslušnej nominálnej hodnote Poskytovateľovi v súlade s týmito VOP.

2. Klient: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila s Poskytovateľom do záväzkového vzťahu, ktorého predmetom je, bude alebo môže byť poskytnutie Služby. Osobitnú kategóriu Klientov tvoria:

a. Zamestnanec: je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu so Zamestnávateľom a využíva službu stravovania v súlade s § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce v znení neskorších predpisov prostredníctvom poukážky E-Ticket a

b. Zamestnávateľ: je právnická osoba, ktorá zabezpečuje službu poskytovania stravovania v súlade s § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce v znení neskorších predpisov pre svojho Zamestnanca/Zamestnancov prostredníctvom poukážky E-Ticket.

Zamestnanec alebo Zamestnávateľ je pre účely týchto VOP a zmluvného vzťahu s Poskytovateľom považovaný za Klienta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti rovnako ako na Klienta ak nie je uvedené inak.

3. Obchodný partner: je podnikateľom, ktorý má oprávnenie poskytovať Služby podľa týchto VOP a vstúpil do záväzkového vzťahu s Poskytovateľom, ktorého predmetom je, bude alebo môže byť poskytnutie Služby.

4. Identifikátor: je unikátny údaj o Klientovi alebo Obchodnom partnerovi v systéme Poskytovateľa, na základe ktorého je možná jeho identifikácia v systéme Poskytovateľa a priradenie príslušnej hodnoty poukážky E-ticket. Identifikátorom Klienta/Obchodného partnera je spravidla jeho e-mailová adresa, príp. telefónne číslo. Klient/Obchodný partner a Poskytovateľ si môžu v osobitných prípadoch, na základe dohody, stanoviť aj iný identifikátor. Identifikátor nie je osobným údajom Klienta/Obchodného partnera.

5. Poskytovateľ: je obchodná spoločnosť Ticket System, s.r.o., so sídlom Magnetová 11, 831 04 Bratislava, IČO: 47 903 902, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. vložka číslo: 101090/B, ktorá je osobou oprávnenou na sprostredkovanie Služieb;

6. POS Terminál: je elektronickým zariadením vybaveným rozšírenou aplikáciou umožňujúcou hromadnú evidenciu jednotlivých poukážok E-Ticket, a realizáciu vyššieho počtu operácií s predloženými poukážkami E-Ticket, v kratších lehotách.

7. Služby: sú jednotlivé služby zabezpečované Poskytovateľom pre Klienta prostredníctvom prevádzok Obchodných partnerov. Službami sa rozumejú predovšetkým služba zabezpečenia stravovania v súlade s § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, služba zabezpečenia inej formy stravovania alebo služba poskytnutia stravy a potravín, príp. iná služba na ktorej sa Obchodné strany dohodli a je zabezpečovaná Obchodným partnerom. Poskytovateľ zabezpečuje služby pre Klienta prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok E-Ticket použiteľných v prevádzkach Obchodných partnerov.

Zabezpečením Službysa rozumie predovšetkým poskytnutie potravín vhodných na stravovanie Klienta ako Zamestnanca v súlade s § 152 ods. 2 zákonníka práce najmä poskytovaním jedného teplého jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny alebo inej stravy alebo inej potraviny pre Klienta. Za vhodné jedlo môže byť považované i vegetariánske jedlo pre Zamestnanca alebo iná obdobná potravina, ktorá je spôsobilá mu poskytnúť dostatočnú výživu na výkon pracovnej činnosti. Zabezpečením Služby môže byť i zabezpečenie pitného režimu v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach a ochrane pred záťažou teplom a chladom pri práci. Za vhodné jedlo pre Zamestnanca nie je možné považovať tabakové výrobky a alkoholické nápoje.

8. Webová stránka: internetová stránka www.gexpay.com, ktorá je oficiálnou internetovou stránkou Poskytovateľa, prostredníctvom ktorej, resp. jej podstránok/domén nižšej kategórie, emailových kont a prepojených aplikácií je možné uskutočňovať komunikáciu medzi Poskytovateľom a Klientom/Obchodným partnerom.

9. Zmluva: je záväzkovým právnym vzťahom, ktorého predmetom je zabezpečenie poskytovania Služieb pre Klienta, prostredníctvom prevádzok Obchodného partnera medzi Poskytovateľom na jednej strane a Klientom alebo Obchodným partnerom na druhej strane. Poskytovanie služieb zabezpečuje Poskytovateľ na základe zmluvného vzťahu s Klientom (Zmluva s Klientom) a zároveň na základe zmluvného vzťahu s minimálne jedným Obchodným partnerom (Zmluva s Obchodným partnerom). Zmluva vzniká v súlade s článkom II ods. 3 alebo 4 týchto VOP. Súčasťou každej Zmluvy sú i tieto VOP, príp. iné súvisiace dokumenty, ktoré upravujú podmienky záväzkového vzťahu a tieto VOP alebo Zmluva sa na ne odvolávajú, príp. Klient/Obchodný partner prejavil výslovný súhlas s ich znením.

IV. Používanie elektronických stravovacích poukážok

1. Klient je oprávnený zakúpiť si E-Ticket v ľubovoľnej nominálnej hodnote, ktorá mu bude ako hodnota elektronickej poukážky E-Ticket poskytnutá formou vytvorenia osobitného personalizovaného účtu v systéme Poskytovateľa a pripísania požadovanej nominálnej hodnoty E-ticket alebo pripísania požadovanej nominálnej hodnoty E-ticket ak už bol účet na základe Zmluvy vytvorený skôr, po uhradení nominálnej hodnoty E-Ticket objednanej Klientom Poskytovateľovi. Osobitný personalizovaný účet sa Poskytovateľ zaväzuje vytvoriť i Obchodnému partnerovi po uzavretí Zmluvy. Klient/Obchodný partner disponujú osobitným personalizovaným účtom v systéme Poskytovateľa, na ktorom je evidovaná hodnota E-Ticket príslušnej osoby aktuálne disponujúcej poukážkou E-Ticket, ak sa strany výslovne nedohodnú inak.

2. Elektronická poukážka E-Ticket určená na poskytnutie služby stravovania pre Klienta v súlade s § 152 ods. 2 Zákonníka práce je zakúpená Klientom - Zamestnávateľom, ktorý sa následne zaväzuje poskytnúť Klientovi - Zamestnancovi poukážku E-Ticket v minimálnej nominálnej hodnote určenej Zákonníkom práce (§ 152 ods. 3 a 4) na účely stravovania Zamestnanca. Zamestnávateľ poskytuje Zamestnancovi E-Ticket kredit prostredníctvom aplikácie v systéme Poskytovateľa na jeho personalizovaný účet. V prípade ak Zamestnanec nemá uzatvorenú Zmluvu bude notifikovaný o možnosti jej uzavretia a zriadenia personalizovaného účtu. Zamestnanec má nárok na poskytnutie E-Ticket lístku ak o takúto formu poukážky požiada. Za vytlačenie a platnosť E-Ticket lístkov zodpovedá do momentu ich odovzdania Zamestnávateľ a od momentu ich prevzatia zodpovedá za ich platnosť Zamestnanec. Držiteľ platného E-Ticket lístku je povinný ho zabezpečiť aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu (neoprávneným zaevidovaním a pod.). Zamestnávateľ sa zaväzuje informovať o spôsobe používania E-Ticket poukážok svojich Zamestnancov.

3. E-Ticket je možné použiť ako E-Ticket kredit alebo E-Ticket lístok v nominálnej hodnote, ktorou príslušná osoba aktuálne disponuje na svojom účte evidovanom v systéme Poskytovateľa alebo v akejkoľvek nižšej nominálnej hodnote. Nominálnu hodnotu E-Ticket kredit je možné zvoliť v príslušnej aplikácií koncového elektronického zariadenia a E-Tickej kredit následne použiť prostredníctvom jedinečného identifikačného kódu vygenerovaného takouto aplikáciou zaevidovaného v systéme Poskytovateľa v prospech inej osoby disponujúcej účtom v systéme Poskytovateľa na základe Zmluvy s Poskytovateľom. Nominálna hodnota E-Ticket lístok je spravidla určená pri nadobúdaní jeho fyzickej podoby (napr. pri vytlačení).

4. Na prijatie elektronickej poukážky E-Ticket a jej zaevidovanie v systéme Poskytovateľa je nutné koncové zariadenie s nainštalovanou aplikáciou umožňujúcou používanie E-Ticket v systéme Poskytovateľa. Klient/Obchodný partner si zabezpečí koncové zariadenie samostatne a vybaví ho aplikáciou Poskytovateľa umožňujúcou používanie E-Ticket, s čím Klient aj Obchodný partner súhlasia. Aplikáciu pre koncové zariadenia na používanie E-Ticket je možné získať prostredníctvom internetu alebo požiadaním Poskytovateľa o poskytnutie odkazu na získanie inštalačného súboru aplikácie. Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť koncového zariadenia Klienta/Obchodného partnera pre účely použitia E-Ticket, a ani za správnosť inštalácie aplikácie, ktorú nevykoná Poskytovateľ, (odkaz na aktuálnu verziu aplikácie môže byť uvedená na Webovej stránke aj s odporúčaným spôsobom je inštalácie). Klient je oprávnený namiesto koncového zariadenia používať elektronickú stravovaciu poukážku formou E-ticket lístku, kedy je zabezpečenie Služby realizované predložením papierovej poukážky E-Ticket lístok Obchodnému partnerovi.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevytvoriť Klientovi/Obchodnému partnerovi osobitný personalizovaný účet až do, resp. sprístupniť jednotlivé funkcionality takéhoto účtu až po vykonaní dôkladnej identifikácie Klienta/Obchodného partnera, príp. vykonanie iných úkonov v zmysle platných právnych predpisov. Za týmto účelom je Poskytovateľ oprávnený požadovať i vykonanie platby za získanie nominálnej hodnoty E-Ticket v prospech účtu Poskytovateľa z účtu Klienta/Obchodného partnera vedeného v banke alebo u iného poskytovateľa platobných služieb alebo splnenie inej podmienky. Jednotlivé úkony vzťahujúce sa k personalizovanému účtu Klienta/Obchodného partnera v systéme Poskytovateľa môžu podliehať individuálnym poplatkom ak tak určí Poskytovateľ v prípade ak majú byť poskytované nad rámec základného zabezpečenia Služieb používaním poukážok E-Ticket.

6. Klient/Obchodný partner je povinný dbať pri používaní poukážok E-Ticket na to, aby ochranný identifikačný kód nebol zaevidovaný inou osobou ako prijímateľom, zväčša poskytovateľom Služby; jeho zaevidovaním inou sobou v systéme Poskytovateľa zaniká platnosť vygenerovanej poukážky E-Ticket v príslušnej nominálnej hodnote a jej ďalšie použitie nie je možné.

7. @sk-SK.vopPublicPrgph32a@

8. @sk-SK.vopPublicPrgph32b@

9. @sk-SK.vopPublicPrgph32c@

V. Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Klient sa zaväzuje využívať elektronické poukážky E-Ticket v súlade s týmito VOP a Zmluvou, ak nie je dohodnuté inak. Klient/Obchodný partner je oprávnený kedykoľvek počas platnosti Zmluvy si objednať a zakúpiť požadovanú hodnotu elektronických poukážok E-Ticket, a to i opätovne zaslaním objednávky Poskytovateľovi prostredníctvom svojho personalizovaného účtu v systéme Poskytovateľa. Nominálna hodnota E-Ticket bude Klientovi pripísaná na jeho účet spravidla do 24 hodín od uhradenia ceny za nákup E-Ticket poukážok Klientom počas pracovných dní. Daňový doklad vo forme elektronickej faktúry bude Klientovi/Obchodnému partnerovi poskytnutý následne na adresu elektronickej pošty, ktorá je jeho identifikátorom.

2. Cenou za nákup E-Ticket poukážok sa rozumie uhradenie nominálnej hodnoty elektronickej poukážky E-Ticket objednanej Klientom, príp. Obchodným partnerom Poskytovateľovi a cenou za spätný predaj sa rozumie uhradenie nominálnej hodnoty poukážky E-Ticket Poskytovateľom Obchodnému partnerovi. Klient/Obchodný partner sa zaväzuje uhradiť cenu bankovým prevodom na účet Poskytovateľa. Informácie o bankovom prevode vyžadované Poskytovateľom (napr. variabilný symbol, špecifický symbol) sa zaväzuje Klient/Obchodný partner dodržiavať, v opačnom prípade nemusí byť nominálna hodnota objednaných poukážok E-ticket pripísaná na jeho účet. Uhradením ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov v prospech účtu Poskytovateľa. Akékoľvek poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov znáša platiteľ. Poskytovateľ následne pripíše Klientovi elektronické poukážky v nominálnej hodnote rovnajúcej sa uhradenej cene za nákup E-Ticket. Klient, príp. Obchodný partner zodpovedá, aby bola pri nákupe E-Ticket vykonaná platba zodpovedajúca výške požadovanej nominálnej hodnoty elektronickej poukážky E-Ticket a príp. poplatkov (najmä bankových), t.j. suma pripísaná na bankový účet Poskytovateľa bude v plnej výške použitá na úhradu ceny za nákup E-Ticket, bez nároku na jej stornovanie alebo spätný prevod inak ako spätný predaj poukážok. Pri požiadavke na spätný predaj požadovanej hodnoty poukážok E-Ticket Poskytovateľ uhradí cenu vo výške nominálnej hodnoty platných poukážok E-Ticket poskytnutých na preplatenie, bankovým prevodom na účet Obchodného partnera uvedený v Zmluve po odrátaní príp. odmeny, a to najneskôr do 2 pracovných dní od podania požiadavky na preplatenie Obchodným partnerom.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za nákup poukážok E-Ticket neprislúcha Poskytovateľovi žiadna odmena. Poskytovateľ má nárok na odmenu v prípade spätného predaja poukážok E-Ticket Poskytovateľovi. Poskytovateľovi vzniká nárok na odmenu v prípade ak Obchodný partner spätne predá Poskytovateľovi platné elektronické poukážky E-Ticket v nominálnej hodnote minimálne 100,-€ počas obdobia príslušného kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ má v takom prípade právo na odmenu vo výške 2% z nominálnej hodnoty elektronických poukážok E-Ticket spätne predaných Poskytovateľovi prevyšujúcich hodnotu 100,-€ v príslušnom mesiaci. Poskytovateľ je oprávnený započítať si výšku prislúchajúcej odmeny oproti cene za spätný predaj poukážok E-Ticket Obchodným partnerom. Obchodný partner je oprávnený uskutočniť spätný predaj elektronických poukážok E-Ticket maximálne 100 krát v príslušnom mesiaci, a zároveň spätne predať elektronické poukážky E-Ticket v rámci jedného bankového prevodu v minimálnej hodnote 5,-€; pri pokuse o spätný predaj nižších hodnôt alebo spätný predaj prevyšujúci maximálny počet povolených spätných predajov sa prevod v prospech bankového účtu neuskutoční.

4. Obchodný partner sa zaväzuje poskytnúť Službu Klientovi po predložení platnej elektronickej poukážky E-Ticket Obchodnému partnerovi a jej zaevidovaní v systéme Poskytovateľa v prospech Obchodného partnera, v hodnote prislúchajúcej požadovanej Službe (v prípade dohody medzi Obchodným partnerom a Klientom môže byť poskytovaná Služba čiastočne hradená formou poukážok E-Ticket). Elektronická poukážka E-Ticket musí byť v predloženej nominálnej hodnote platná, t.j. musí byť vopred uhradená Poskytovateľovi jej cena a nesmie byť už skôr predložená a zaevidovaná v systéme Poskytovateľa v prospech inej osoby alebo spätne predaná Poskytovateľovi. Obchodný partner/Klient sa zaväzuje vždy overovať platnosť každej predloženej poukážky E-Ticket v systéme Poskytovateľa, za čo v plnom rozsahu zodpovedá. Overenie platnosti v systéme Poskytovateľa je možné len prostredníctvom riadneho internetového pripojenia, ktoré je rovnako výlučnou zodpovednosťou osoby, ktorej je poukážka E-Ticket predložená. V prípade predloženia neplatnej poukážky E-Ticket jej hodnota nebude pripísaná v systéme Poskytovateľa v prospech Obchodného partnera alebo inej osoby ktorej bola predložená.

5. Služby sa Obchodný partner zaväzuje zabezpečovať prostredníctvom jednotlivých prevádzok, v ktorých je možné používať elektronické stravovacie poukážky E-Ticket. Obchodný partner sa zaväzuje zabezpečiť akceptovanie elektronických poukážok E-Ticket vo svojich vybraných prevádzkach, ktorých názov a adresu sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi, a zároveň tieto zariadenia viditeľne označiť pri ich vstupe logom Poskytovateľa alebo etiketou Poskytovateľa o poskytovaní poukážok E-Ticket, spôsobom umožňujúcim Klientom okamžitý prehľad o tom, či sú poukážky E-Ticket v príslušnej prevádzke akceptované. Obchodný partner vyhlasuje, že má oprávnenie poskytovať Služby vo svojej prevádzke/prevádzkach, ktoré spĺňajú podmienky Zabezpečenia Služby tak ako je uvedené v bode III ods. 7 týchto VOP. Zoznam prevádzok Obchodných partnerov, v ktorých je možné predložiť elektronické poukážky E-Ticket je prístupný na Webovej stránke Poskytovateľa alebo bude Klientovi poskytnutý na požiadanie.

6. Dohody medzi Klientom a Obchodným partnerom ohľadom poskytovanie Služieb sú ich výlučnou zodpovednosťou a Poskytovateľ za ne nezodpovedá (napr. uplatňovanie vernostných a bonusových programov a pod.). Obchodný partner sa však zaväzuje pri poskytovaní Služieb prostredníctvom poukážok E-ticket akýmkoľvek spôsobom neznevýhodňovať Klienta pri používaní poukážok E-Ticket v porovnaní s iným zákazníkom alebo v porovnaní s iným spôsobom platby, najmä sa zaväzuje:

(a) neúčtovať Kientovi žiadny poplatok alebo akúkoľvek inú navyše platbu za používanie poukážok E-Ticket pri platbe za Služby alebo nepožadovať iný obdobný úkon, ktorý by Klienta alebo tento spôsob úhrady neprimerane znevýhodňoval,

(b) poskytovať Služby za rovnakých podmienok i pri úhrade formou poukážok E-Ticket, najmä neuvádzať/nepožadovať úhradu inej nominálnej hodnoty za Služby ako obvykle pri iných spôsoboch platby,

(c) prijímať poukážky E-Ticket na úhradu za všetky Služby pri Zabezpečení služieb v súlade s platnými právnymi predpismi bez obmedzení.

7. Zamestnanec prehlasuje, že elektronické poukážky E-Ticket poskytnuté Zamestnávateľom bude využívať len na účely zabezpečenia stravovania v súlade s § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

VI. Doba trvania Obchodného vzťahu

1. Zmluvu je možné uzatvoriť na dobu určitú (príp. označená ako „viazanosť") ak je to výslovne uvedené v Zmluve. V prípade ak nie je v Zmluve uvedená doba platnosti uzatvára sa Zmluva na dobu neurčitú.

2. Zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom/Obchodným partnerom zaniká na základe nasledovných skutočností:

(a) dohodou zmluvných strán,

(b) uplynutím doby platnosti Zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,

(c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán v súlade so Zmluvou,

(d) odstúpením od zmluvy na základe zákonných dôvodov,

(e) zánikom Poskytovateľa alebo Klienta/Obchodného partnera právnickej osoby bez právneho nástupcu alebo smrťou fyzickej osoby.

3. Zmluva, ktorá je uzatvorená na dobu určitú, môže byť predĺžená na základe prejavu vôle Klienta/Obchodného partnera vykonaného najneskôr ku dňu zániku Zmluvy, spravidla spôsobom akým bola uzatvorená.

4. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s Klientom/Obchodným partnerom s účinkom ku dňu doručenia Klientovi/Obchodnému partnerovi ak:

(a) Klient/Obchodný partner porušil Zmluvu alebo konal v rozpore s VOP alebo Zmluvou a nevykonal nápravu v lehote, ktorá mu bola Poskytovateľom poskytnutá; pokiaľ nie je takáto lehota výslovne uvedená pri porušení konkrétnej povinnosti Klienta/Obchodného partnera, uplatňuje sa 15 dňová lehota na nápravu;

(b) Klient/Obchodný partner opakovane alebo hrubo poruší zmluvné podmienky;

(c) existuje dôvodné podozrenie, že Klient/Obchodný partner konal v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku alebo v pomeroch Klienta/Obchodného partnera došlo k výrazným zmenám, ktoré nedávajú záruku plnenia podmienok Zmluvy (napr. vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a pod.).

5. Klient/Obchodný partner je oprávnený vypovedať Zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou s účinkom ku dňu doručenia Poskytovateľovi v prípade, ak:

(a) Poskytovateľ opakovane a/alebo hrubo poruší Zmluvu;

(b) Klient/Obchodný partner nesúhlasí so zmenou Zmluvy, týchto VOP alebo iného súvisiaceho záväzného dokumentu;

(c) Poskytovateľovi zanikne oprávnenie na výkon činnosti v súlade so zákonom.

6. Ak nie je medzi Poskytovateľom a Klientom/Obchodným parterom dohodnuté inak a všeobecne záväzné právne predpisy neurčujú inak, sú Klient/Obchodný partner i Poskytovateľ oprávnení kedykoľvek jednostranne, bez uvedenia dôvodu vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, a to vždy doručením písomnej výpovede druhej strane. Výpovedná doba pri výpovedi bez udania dôvodu je 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

7. Zamestnanec alebo iný Klient, ktorý je v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy alebo odo dňa prvého zakúpenia elektronickej poukážky E-Ticket po uzavretí Zmluvy v ľubovoľnej hodnote, a to prostredníctvom písomného odstúpenia doručeného Poskytovateľovi alebo prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu.

8. Hrubým porušením Zmluvy sa pre účely Zmluvy považuje také porušenie zmluvných podmienok, ktoré je spôsobilé privodiť druhej strane ujmu v každom jednotlivom prípade vo výške minimálne 5.000,-€ alebo ak tak ustanovuje Zmluva.

9. V prípade zániku zmluvného vzťahu Poskytovateľ spätne odkúpi hodnotu platných poukážok E-Ticket ak o to Klient/Obchodný partner alebo jeho právny nástupca požiada a určí, kam má byť poukázaná cena za odkupované poukážky E-Ticket, inak Poskytovateľ uhradí cenu, po prípadnom odrátaní odmeny v súlade s článkom V. ods. 3 týchto VOP, ktorá sa aplikuje na Klienta/Obchodného partnera (vo výške 2% z nominálnej hodnoty elektronických poukážok E-Ticket spätne predaných Poskytovateľovi prevyšujúcich hodnotu 100,-€ v príslušnom mesiaci) na účet uvedený v Zmluve. Ak nie je zrejmé kam majú byť finančné prostriedky poukázané Poskytovateľ po ukončení vzájomného záväzkového vzťahu eviduje tento zostatok až do premlčania nároku na jeho výplatu a neúročí ho.

8. Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy sa stávajú tieto VOP, záväzné pre všetky zmluvné strany. Jednotlivé časti zmluvného vzťahu, podľa svojej povahy, platia až do doby úplného vysporiadania práv a záväzkov medzi Poskytovateľom a Klientom/Obchodným partnerom.

VII. Reklamačný poriadok

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku Klienta/Obchodného partnera na preverenie správnosti zaevidovania poukážky E-Ticket v systéme Poskytovateľa, príp. iná formálna vada vzniknutá pri komunikácií s Poskytovateľom.

2. Reklamácie Klienta/ Obchodného partnera môžu byť realizované výlučne podľa ustanovení VOP, a to elektronicky, prostredníctvom Webovej stránky Poskytovateľa v osobitnej časti na to určenej, po vyplnení všetkých povinných údajov.

3. K reklamácii je potrebné doložiť všetky dokumenty a materiály, z ktorých vyplývajú skutočnosti tvrdené Klientom/ Obchodným partnerom, s uvedením konkrétnych práv, ktoré sa domnieva, že boli porušené. V prípade ak Klient/ Obchodný partner neuplatní reklamáciu v maximálnej objektívnej reklamačnej dobe 6 mesiacov, právo na reklamáciu zaniká.

4. Poskytovateľ následne elektronicky potvrdí obdržanie reklamácie Klienta/ Obchodného partnera a bez zbytočného odkladu rozhodne o oprávnenosti reklamácie do 15 pracovných dní, prípadne pri zložitejších prípadoch v lehote do 30 pracovných dní od obdržania reklamácie. Ak nie je možné v uvedených lehotách rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, Poskytovateľ je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie, o čom bezodkladne upovedomí Klienta/ Obchodného partnera. Čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej vady sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie. V prípade ak Poskytovateľ dospeje k záveru, že reklamácia je neoprávnená, bezodkladne o tom upovedomí Klienta/ Obchodného partnera.

5. Po vykonaní všetkých nevyhnutných úkonov, na ktoré je Poskytovateľ oprávnený, smerujúcich k úspešnému vyriešeniu reklamácie, Poskytovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí Klienta/ Obchodného partnera o výsledku reklamácie a o právnych dôsledkoch, ktoré po ukončení reklamácie pre Klienta/ Obchodného partnera vyplývajú.

6. Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša Poskytovateľ a náklady spojené s vyhotovením reklamácie, vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša Klient/ Obchodný partner. Pri neoprávnenej reklamácii má Poskytovateľ po preukázaní výšky nákladov súvisiacich s reklamáciou voči Klientovi/ Obchodnému partnerovi právo na úhradu nevyhnutných skutočných nákladov na vybavenie tejto reklamácie.

7. Ak Poskytovateľ zapríčinil chybné zaevidovanie poukážky E-Ticket, v dôsledku ktorého nastalo chybné obohatenie niektorej osoby, vykoná opravnú operáciu, ktorou sa rozumie oprava chybne vykonanej evidencie v systéme Poskytovateľa, v prospech osoby, ktorej poukážka E-Ticket sa takýmto postupom v príslušnej hodnote stala neplatnou.

VIII. Komunikácia

1. Komunikácia medzi Klientom/Obchodným partnerom a Poskytovateľom prebieha predovšetkým za použitia elektronických prostriedkov - prostredníctvom emailovej komunikácie, osobného identifikátora a Webovej stránky. Zverejnením informácie Poskytovateľom na Webovej stránke alebo zaslaním notifikačného emailu na adresu Klienta/ Obchodného partnera uvedenú v Zmluve sa považuje príslušná informácia za riadne doručenú Klientovi/ Obchodnému partnerovi a účinnú. E-mailová správa sa považuje za doručenú najbližší pracovný deň od odoslania. Poskytovateľ je oprávnený využívať i ostatné formy komunikácie ako doplnkový spôsob komunikácie.

2. Komunikácia môže byť vykonávaná i písomne, v takom prípade sú akékoľvek písomnosti doručované na adresu druhej zmluvnej strany uvedené v Zmluve, ak nebola neskôr ohlásená jej zmena. Písomnosti sa považujú za doručené tretím dňom po doručení oznámenia o nemožnosti doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane alebo o odmietnutí, resp. nevyzdvihnutí zásielky druhou zmluvnou stranou v odbernej lehote aj pokiaľ sa o nich adresát nedozvie.

3. Komunikácia prebieha v slovenskom jazyku ak sa strany nedohodnú inak, resp. ak Poskytovateľ neoznámi Klientovi/ Obchodnému partnerovi i možnosti komunikovať v inom jazyku.

4. Klient/ Obchodný partner súhlasí s tým, aby Poskytovateľ zaznamenával, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, akúkoľvek komunikáciu prebiehajúcu medzi Poskytovateľom a Klientom/Obchodným partnerom prostredníctvom akýchkoľvek dostupných technických prostriedkov, vrátane používania a evidovania jednotlivých poukážok E-Ticket v systéme Poskytovateľa a archivoval všetky tieto záznamy, ako i kópie všetkých informácii a dokumentov, ktoré Poskytovateľ obdrží od Klienta/ Obchodného partnera alebo od tretích osôb. Klient/ Obchodný partner súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek použiť tieto informácie pre účely uvedené vo VOP, Zmluve alebo na zabezpečenie zmluvných podmienok alebo v súlade s platnými zákonmi.

5. Klient / Obchodný partner je povinný v prípade zmeny akejkoľvek informácie, ktorú uviedol v Zmluve/návrhu Zmluvy, ohlásiť túto skutočnosť Poskytovateľovi, a to buď prostredníctvom elektronického formuláru Poskytovateľa na Webovej stránke Poskytovateľa alebo písomnou formou bezodkladne po nadobudnutí platnosti príslušnej zmeny. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Klientovi/Obchodnému partnerovi neoznámením zmeny uvedenej v Zmluve alebo iných dokumentoch alebo jej neskorým oznámením a až do momentu jej oznámenia považujú za záväzné informácie uvedené Klientom / Obchodným partnerom pri uzatváraní Zmluvy.

6. V osobitných prípadoch je možné, najmä v prípade ak o to Klient/Obchodný partner požiada, aplikácia/systém na používanie poukážok E-Ticket to umožňuje a Poskytovateľ bez primeraných ťažkostí a nákladov takúto informáciu poskytuje, poskytovanie i určitej formy výpisov alebo informácii o používaní poukážok E-Ticket. Klient/Obchodný partner súhlasí, že poskytnutie alebo pravidelné poskytovanie takýchto informácií, výpisov, služieb môže podliehať osobitným poplatkom stanoveným Poskytovateľom.

IX. Výmena dôverných, osobných a iných informácií

1. Poskytovateľ a Klient/Obchodný partner sú si vedomí toho, že pri plnení povinností podľa VOP alebo Zmluvy si môžu vzájomne poskytnúť informácie, pri ktorých je záujem jednej zo zmluvných strán, aby ich druhá zmluvná strana neposkytla tretej osobe alebo nevyužila vo vlastný prospech - Dôverné informácie. Strana prijímajúca takéto dôverné informácie sa zaväzuje minimálne na úrovni odbornej starostlivosti zabezpečiť utajenie takýchto dôverných informácií pred akoukoľvek treťou stranou a zdržať sa ich použitia pre svoj vlastný prospech. Záväzok účastníkov obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti Zmluvy. Za Dôverné informácie sa nepovažujú štatistické informácie o Klientovi/Obchodnom partnerovi alebo používaní poukážok E-Ticket, ktoré využívajú bez bližšej špecifikácie príslušnej osoby, t.j. anonymným spôsobom.

2. Účastníci sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám ak tieto VOP alebo Zmluva neustanovuje inak. Poskytovateľ je oprávnený použiť a sprístupniť dôverné informácie tretím osobám na základe osobitných právnych predpisov, týchto VOP, Zmluvy, či iných predpisov a usmernení vydaných Poskytovateľom.

3. Uzatvorením Zmluvy udeľuje Klient/ Obchodný partner Poskytovateľovi ako dotknutá osoba súhlas na získavanie, zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade ak sú osobné údaje poskytnuté pre účely tohto záväzkového vzťahu a iných informácii poskytnutých Klientom/Obchodným partnerom. Uvedený súhlas zahŕňa najmä právo spracúvať a zhromažďovať informácie o Klientovi/ Obchodnom partnerovi, využívať ich na štatistické účely vo vzťahu k tretím osobám v rozsahu v akom budú počas platnosti Zmluvy poskytnuté Poskytovateľovi.

4. Klient/ Obchodný partner dáva zároveň Poskytovateľovi súhlas na zasielanie obchodných a reklamných oznámení týkajúcich sa Služieb, informácií, notifikácií, noviniek ohľadom používania elektronických poukážok, užívania Služieb, reklamné a marketingové informácie ohľadom prebiehajúcich akcií, kampaní, zvýhodnených programov, či iných ponúkaných službách prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov alebo inou formou. Klient/ Obchodný partner zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené informácie boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Poskytovateľom, i po zániku Zmluvy. Klient/ Obchodný partner je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách dodávateľa môžu byť zaznamenávané a emailová komunikácia môže byť archivovaná.

5. Klient/ Obchodný partner sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi všetky dôležité a rozhodujúce informácie týkajúce sa ekonomického a právneho postavenia Klienta/ Obchodného partnera alebo iné dôležité informácie týkajúce sa Klienta/ Obchodného partnera (najmä informácie že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu/reštrukturalizácie, že bol vyhlásený konkurz alebo exekúcia voči Klientovi, že Klient/ Obchodný partner je platobne neschopný alebo insolventný, že Klient/ Obchodný partner vstupuje do likvidácie, že bol podaný podnet na zrušenie Klienta/ Obchodného partnera, že bolo rozhodnuté o splynutí, zlúčení alebo rozdelení Klienta/ Obchodného partnera, že bol zbavený spôsobilosti na práva a povinnosti alebo spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená, atd.) bezodkladne po tom čo sa takéto informácie stanú Klientovi / Obchodnému partnerovi známe aj v prípade ak nenadobudli ešte právoplatnosť.

X. Započítavanie pohľadávok

1. Poskytovateľ má právo vo vzťahu ku Klientovi/Obchodnému partnerovi kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Klientovi/Obchodnému partnerovi oproti akýmkoľvek pohľadávkam Klienta voči Poskytovateľ, ktoré sú rovnakého druhu, bez ohľadu na to, či sú splatné, premlčané, podmienené alebo nepodmienené, bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého vyplývajú a kedy vznikli.

2. Klient/Obchodný partner je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi alebo previesť svoj záväzok zo Zmluvy na tretiu osobu alebo inak s nimi nakladať vrátane zriadenia akéhokoľvek zabezpečovacieho prostriedku k takýmto pohľadávkam len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek previesť svoje pohľadávky voči Klientovi/Obchodnému partnerovi na tretie osoby i bez súhlasu Klienta/Obchodného partnera.

XI. Zodpovednosť za škodu

1. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo týchto VOP výslovne uvedené inak má poškodená strana v prípade porušenia Obchodných podmienok druhou stranou nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ druhá strana nepreukáže že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť na strane Poskytovateľa sa považujú najmä: rôzne formy občianskych nepokojov, požiar, povodeň, teroristický útok, hackerský útok, prerušenie, spomalenie alebo výpadok (úplný alebo čiastočný) dodávky elektrickej energie, prerušenie, výpadok alebo narušenie činností počítačových systémov (hardvérových alebo softvérových súčastí) alebo komunikačných služieb na strane Klienta/Obchodného partnera alebo tretích osôb alebo Klientom/Obchodným partnerom/tretími osobami, akékoľvek technické poruchy na strane Klienta/Obchodného partnera pri komunikácii s Poskytovateľom alebo evidovaný hodnoty poukážok E-Ticket v systéme Poskytovateľa alebo iná mimoriadna udalosť, katastrofa alebo uvalenie mimoriadnych reštrikcií/ usmernení/ nemožnosti obdržania príslušných povolení/licencií včas priamo alebo nepriamo sa vzťahujúcich k jednotlivým plneniam podľa Zmluvy alebo akákoľvek iná prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa, a ktorá jej bráni v splnení povinnosti.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Klientovi/Obchodnému partnerovi v dôsledku nepravdivých, neúplných, nepresných alebo zavádzajúcich informácií, pokynov alebo dokumentov ktoré Klient/Obchodný partner (príp. iná ním oprávnená osoba) poskytol Poskytovateľovi pri realizácií svojich práv podľa Zmluvy alebo neposkytnutím príslušných informácií, pokynov alebo dokumentov včas. Klient/Obchodný partner zodpovedá v plnom rozsahu za správnosť, úplnosť a včasnosť akýchkoľvek informácii, pokynov alebo dokumentov poskytnutých Poskytovateľovi.

4. Pri uplatňovaní zmluvných pokút podľa ustanovení Zmluvy alebo VOP nie je dotknuté právo poškodeného nárokovať si náhradu škody v plnej výške vzniknutej škody, t.j. aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.

XII. Záverečné ustanovenia: :

1. Tieto VOP boli vytvorené v slovenskom jazyku, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a na vzťahy v nich neupravené sa aplikujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov. Prejednávanie prípadných sporov medzi zmluvnými stranami je príslušný prejednávať a rozhodovať Rozhodcovský súd Bratislava, zo sídlom Žilinská 14 v Bratislave alebo príslušný všeobecný súd ak sa tak zmluvné strany dohodnú alebo v prípade žiadosti Klienta pri uzatváraní Zmluvy.

2. V prípade omeškania Klienta/Obchodného partnera s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy alebo týchto VOP je Klient/Obchodný partner povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

3. Vzťahy medzi Klientom/Obchodným partnerom a Poskytovateľom sú upravované Zmluvou, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v hore uvedenom poradí. Tieto VOP majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami Klienta a obchodnými zvyklosťami pokiaľ sa strany nedohodnú písomne inak.

4. Zmluvné strany sú si vedomé, že odmena za služby poskytované Poskytovateľom pri zabezpečení Služieb podľa týchto VOP je uvedená v článku V týchto VOP alebo príp. priamo v Zmluve medzi Poskytovateľom a Klientom/Obchodným partnerom (podmienky Zmluvy majú v takom prípade prednosť pred VOP). Za akékoľvek neštandardné služby poskytované Poskytovateľom v súvislosti s používaním poukážok E-Ticket môžu byť účtované osobitné poplatky, o ktorých bude Klient/Obchodný partner informovaný pred využitím takejto služby, príp. môže byť vydaný osobitný cenník poplatkov za jednotlivé úkony a služby. Klient/Obchodný partner zároveň súhlasia a berú na vedomie, že cena uhradená za nákup nominálnej hodnoty E-Ticket nie je úverom, pôžičkou alebo iným obdobným vzťahom a tieto prostriedky nie sú úročené v prípade spätného predaja.

5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, VOP. V takom prípade sa zaväzuje Poskytovateľ po dohode z Klientom/Obchodným partnerom toto ustanovenie nahradiť novým ustanovením, ktoré mu bude obsahovo a účelovo najbližšie.

6. Poskytovateľ je oprávnený, v závislosti od zmien všeobecne platných právnych predpisov a/alebo na základe vlastného rozhodnutia, meniť alebo úplne nahradiť tieto VOP. Tieto zmeny Poskytovateľ zverejní na svojej Webovej stránke, príp. aj iným spôsobom spolu s určením platnosti a účinnosti zmien. Pokiaľ v aktualizovanom znení VOP nie je uvedená platnosť a účinnosť, zmeny/nové znenie VOP je účinné prvým dňom druhého mesiaca po zverejnení. Ak Klient/Obchodný partner nesúhlasí so zmenou VOP, je oprávnený svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia upraveného znenia VOP - včasné vyjadrenie nesúhlasu so zverejneným znením VOP má vo vzťahu k namietaným ustanoveniam odkladný účinok voči Klientovi/Obchodnému partnerovi, ktorý takýto súhlas prejaví. Klient/Obchodný partner je v takom prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Zamestnanec je oprávnený odstúpiť i prostredníctvom formulára, ktorý je možné nájsť tu.
Ak sa Poskytovateľ a Klient/Obchodný partner nedohodnú v lehote do 30 dní inak a Klient/Obchodný partner od Zmluvy neodstúpi, platí pre Klienta/Obchodného partnera upravené aktuálne znenie VOP v zmysle vykonaných zmien. Ak Klient/Obchodný partner vo vyššie uvedenej lehote neoznámi Poskytovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP. O zmenách VOP bude upovedomený aj útvar dohľadu - Národná banka Slovenska v súlade so zákonom.

7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Webovej stránke Poskytovateľa.


Platné k 1.8.2020