Vyhlásenie o spôsobe spracovávania údajov užívateľov (ďalej len „Vyhlásenie“)

Posledná aktualizácia: 7. Október 2015

Toto Vyhlásenie bolo vytvorené za účelom objasnenia spôsobu, ako spoločnosť Ticket Systems s.r.o. zhromažďuje, používa, šíri, prenáša a ukladá jednotlivé údaje svojich užívateľov vo vzťahu k užívaniu služieb, produktov a aplikácií spoločnosti.

Spoločnosť spracováva informácie o svojich užívateľoch, ktoré jej užívatelia dobrovoľne poskytnú, prostredníctvom svojich aplikácií, webových stránok a následne technických zariadení, s cieľom poskytovať im požadované služby, rozvíjať svoju činnosť, zlepšovať informovanosť svojich užívateľov a ponúkať užívateľom produkty a služby, o ktoré by mohli mať záujem, za účelom poskytnutia služby, zdokonaľovania a rozširovania spôsobu poskytovania služieb a produktov, spracovania štatistík, komunikácie, zákazníckej podpory, propagácie produktov a služieb a pod..

V prípade ak jednotlivý užívateľ poskytne spoločnosti akýkoľvek údaj, tento je spracovávaný a zhromažďovaný za účelom uvedeným vyššie, a zároveň na plnenie si svojich zákonných povinností vo vzťahu k jednotlivým orgánom verejnej správy v súlade splatnými právnymi predpismi. Žiadny údaj poskytnutý užívateľom nebude zneužívaný v rozpore so zákonom. V prípade ak jednotlivý užívateľ poskytne spoločnosti údaje alebo viacero údajov, ktoré sú v zmysle zákona posudzované ako osobný údaj/údaje, spôsob, akým spoločnosť následne nakladá, spracováva a zhromažďuje tieto osobné údaje, je výslovne stanovený zákonom číslo 122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a spoločnosť postupuje v takom prípade v súlade s jeho jednotlivými ustanoveniami.

„Osobnými údajmi“ sú, v súlade s § 4 Zákona o ochrane osobných údajov, údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, resp. údaje, ktoré vás identifikujú ako konkrétneho jednotlivca. Osobné údaje sú spracovávané vždy v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Spoločnosť prijíma primerané bezpečnostné opatrenia v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona o ochrane osobných údajov s cieľom chrániť spravované osobné údaje pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, neautorizovaným zverejnením alebo modifikáciou.

„Iné údaje“ sú akékoľvek údaje, ktoré neidentifikujú a nedajú sa použiť na spoľahlivú identifikáciu konkrétneho jednotlivca, ako napríklad údaje o prehľadávači a zariadení, údaje o použití aplikácií, informácie zhromaždené pomocou súborov cookie, demografické informácie, anonymné a súhrnné informácie a iné údaje, ktoré užívateľ poskytne a nie sú spôsobilé byť osobným údajom v zmysle uvedeného § 4. Upozorňujeme, že iné údaje môže spoločnosť použiť alebo zverejniť i na iné účely neodporujúce zákonu, pokiaľ na základe príslušných zákonov nebude mať povinnosť konať inak. Ak bude mať spoločnosť povinnosť podľa príslušného zákona pristupovať k iným údajom ako k osobným údajom, môžeme tieto údaje používať ako osobné údaje spôsobom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V niektorých prípadoch môže spoločnosť spojiť iné a osobné údaje.

SPOLOČNOSŤ NEZODPOVEDÁ ZA PRAKTIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝCH OSOB ALEBO ZA OBSAH APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ NEZODPOVEDÁ ZA POUŽITIE AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI ALEBO V APLIKÁCIÁCH ZVEREJNÍ TRETIA STRANA BEZ JEJ SÚHLASU ALEBO V ROZPORE S PODMIENKAYMI VYUŽÍVANIA SLUŽBY ALEBO V ROZPORE S UZATVORENOU ZMLUVOU.

Toto Vyhlásenie môže spoločnosť priebežne zmeniť po pridaní nových produktov a aplikácií, po vylepšení aktuálnych ponúk a zmenách technológií a zákonov. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaného Vyhlásenia na našich príslušných webových stránkach.

V prípade otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia môže svoje otázky užívateľ posielať:
E-mailom: info@gexpay.com
Poštou: Zámocká 36, 811 01 Bratislava